Opći uvjeti poslovanja - plovila

​​​​ZA POSLOVE POSREDOVANJA U PROMETU  PLOVILA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

    Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu plovila FIDIUS BROKER (u daljnjem tekstu Posrednik) i  fizičke ili pravne osobe, kao vlasnika plovila ( u daljnjem tekstu Nalogodavac) koja usmenim ili pisanim nalogom ovlašćuje Posrednika da u njegovo ime traži treću osobu koja je zainteresirana za kupnju njegovog plovila.

Članak 2.

   Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimamo pismenim ili usmenim putem od strane Nalogodavca, te nije uvjetovana pismenom potvrdom. Agencija FIDIUS BROKER zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni plovila, mogućnost da je oglašeno plovilo već prodano  ili je vlasnik odustao od prodaje plovila.

Članak 3.

   Posrednik se obvezuje nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem zainteresiranu osobu radi zaključivanja posredovanog posla, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe  do sklapanja Ugovora, izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnom plovilu, obaviti potrebne radnje radi predstavljanja plovila na tržištu, oglasiti plovilo na odgovarajući način ,te čuvati osobne podatke nalogodavca.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s zainteresiranom osobom ako ju je odveo u razgledavanje predmetnog plovila, putem e-maila ili usmenim putem informirao o plovilu, organizirao susret između Nalogodavca i ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila zainteresirane osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu priopćio točnu lokaciju gdje se plovilo nalazi.

Članak 4.

   Nalogodavac se obvezuje obavijestiti posrednika  o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti mu točne podatke o plovilu, stanju trupa, ugrađenom motoru ili motorima, opremi i uređajima koji su ugrađeni na plovilu, te obavijestiti posrednika o svim nedostacima ili skrivenim oštećenjima, te eventualnim oštećenjima koja su sada sanirana.                                                                                                                                                         Nalogodavac je dužan dati na uvid posredniku i isprave kojim dokazuje vlasništvo te svu ostale brodske dokumente koje posjeduje.
Nalogodavac se obvezuje nakon sklapanja posredovanog posla isplatit dogovorenu posredničku naknadu Posredniku.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne  za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla.

Članak 5.

   Posredničku naknadu Posrednik stječe u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla (potpisom Predugovora ili Ugovora) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni drug, potomak, roditelj ili prijatelj nalogodavca zaključi posredovani posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
Visina posredničke naknade određena je posredničkim ugovorom, a prema Cjeniku posrednika.


Vodice, 01.06.2013.