Opći uvjeti poslovanja - nekretnine

ZA POSLOVE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednik u prometu nekretninama ( u daljnjem tekstu: Opći uvjet ) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina FIDIUS BROKER ( u daljnjem tekstu. Posrednik ) i  fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu Nalogodavac ) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan o odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

 • Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Posrednik u prometu nekretnina – agencija FIDIUS BROKER
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju.
 • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
 • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimamo pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca, te je uvjetovana potvrdom. Agencija FIDIUS BROKER zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana  ili je vlasnik odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije FIDIUS BROKER smije prenijeti trećim osobama .
Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija FIDIUS BROKER ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju  FIDIUS BROKER.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje slijedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi  zaključivanja posredovanog posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom cijenim nekretnine,
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja ( prezentacije ) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
 • omogućiti pregled nekretnine,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke  o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora  zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom ( fizičkom ili pravnom ) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio nalogodavca  u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti slijedeće:

 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjenju obaveza prema trećoj osobi,
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine,
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
 • ako je izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom nekretnine,

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik pronašao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije ništavna je.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 6.

Agencija FIDIUS BROKER stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanog posla ( potpisom Predugovora ili Ugovora ) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji FIDIUS BROKER istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija FIDIUS BROKER posredovala, odnosno potpisom Predugovora ili Ugovora dviju ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom  s kojom ju je u vezi dovela agencija FIDIUS BROKER zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
Agencija FIDIUS BROKER ima pravo na naknadu ako bračni drug, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija FIDIUS BROKER nalogodavca dovela u vezu.

Visina posredničke naknade određena je posredničkim ugovorom, a prema Cjeniku posrednika.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 7.

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen Ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanih razloga. Posrednik i nalogodavac su suglasni da istekom ugovornog roka Ugovor ponovo  produžuje na isti vremenski rok, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor. Otkazni rok traje 30 dana.
Ako u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom  s kojom ju je u vezu dovela agencija FIDIUS BROKER dužan je agenciji FIDIUS BROKER nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Članak 8.

Agencija FIDIUS BROKER je spreman za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela  ( kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procijene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanja u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija ). Međusobna suradnja temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika u prometu nekretnina.

OPĆE ODREDBE I RIJEŠAVANJE SPORA

Članak 8.

Na odnose između nalogodavca i agencije FIDIUS BROKER proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se  odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je Općinski  sud u Šibeniku.


Vodice, 01.06.2013.