L-034

L-034
Tip nekretnine:
zemljište
Cijena:
120.000,00 €
Županija:
Šibensko-kninska
Grad:
Vodice
Površina:
510 m2
Namjena zemljišta:
građevinsko
Udaljenost od mora:
500
Opis

Građevinsko zemljište površine 510 m2, pravokutnog oblika, udaljeno je 500 m od plaže Hangar. 

Jedino neizgrađeno zemljište u ovom dijelu Vodica, miran kvart, idealno za život.

    (2) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje obiteljskih građevina (oznaka 1.2) u sklopu površina mješovitih namjena (oznake M): - način gradnje: SS i D, - Pmin.= 350 m2 za SS način gradnje, - Pmax.= 1.000 m2 za SS način gradnje, - min. širina građevne čestice za SS način gradnje: 12 m, - Pmin.= 250 m2 za D način gradnje, - Pmax.= 420 m2 za D način gradnje, - Min. širina građevne čestice za D način gradnje: 9 m, - Max. širina građevne čestice za D način gradnje: 16 m, - Min. 10% površine građevne čestice mora biti ozelenjeno, - Emax.= Po+Su+Pr+2, - Vmax.= 10,0 m, - max.kig= 0,45 za D način gradnje, - max.kig= 0,45 za SS način gradnje na građevnim česticama površina do 400 m2 - max.kig za SS način gradnje na građevnim česticama površina većih od 400 m2 = 180 m2 +0,3 (koji se obračunava samo za dio površine iznad 400 m2 ), - max.kisN*= 1,2 - u izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu, - PMmin.= 1,5 / 1 SJ.